1. G36C

سازش خوب وزن افزار, قدرت, دامنه و لگد. این باز از سطح 50.

2. UMP45

گارانتی تحرک بالا در هزینه دقت و دامنه. ایده آل در فضاهای تنگ.

3. Type 95

آسیب های جبران کاهش می یابد’تحرک بسیار عالی, دقت و سرعت از آتش.

 

 

 

 

 

4. ACR 6.8

پس زدن بسیار کمی, محدوده, تحرک گسسته. این باز از سطح 50.

5. MP5

سلاح های بسیار عالی با طراحی جدید از این قسمت مجهز. گارانتیتحرک بالا در هزینه دامنه. در دسترس از سطح اول.