در اینجا یک انتخاب بهترین آهنگ ها از بیتلز در میان کسانی که کمتر معروف.

1.Bad boy


ترشح Bad Boy - The Beatles Box Set

2. Twist and shout


ترشح Twist and Shout - The Beatles Box Set

3. Every little thing


ترشح Every Little Thing - The Beatles Box Set

4. Blackbird


ترشح Blackbird - The Beatles (White Album)

5. Birthday


ترشح Birthday - The Beatles (White Album)