بهترین سلاح در میدان جنگ برای حمله کلاس 3. لوازم جانبی پیشنهادی برای هر سلاح و راهنمایی در مورد نحوه استفاده از آنها