ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ದ ಉತ್ತಮ ಗೀತೆಗಳನ್ನುಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಸಂಗೀತ ತಂಡ ಆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಡುವೆ.

1.Bad boy


ಭಾರ Bad Boy - The Beatles Box Set

2. Twist and shout


ಭಾರ Twist and Shout - The Beatles Box Set

3. Every little thing


ಭಾರ Every Little Thing - The Beatles Box Set

4. Blackbird


ಭಾರ Blackbird - The Beatles (White Album)

5. Birthday


ಭಾರ Birthday - The Beatles (White Album)