బ్రౌసర్లకు ఉత్తమ పొడిగింపులు సేకరణ (ఫైర్ఫాక్స్ , ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఓ రసాయనిక మూలకం, Opera మరియు Safari) వరుసగా మూడుసార్లు కలిగే విజయము.